• Haber

  "ABD, yalanlar?yla Çin'i karalamay? durdurmal?"

  24.09.2019

  Çin D??i?leri Bakanl??? Sözcüsü Geng Shuang, ABD'ye dini bahanelerle Çin'in iç i?lerine müdahale etmeyi ve yalanlarla Çin'i karalamay? durdurma ça?r?s?nda bulundu.

  Geng Shuang günlük bas?n toplant?s?nda, ABD Ba?kan Yard?mc?s? Michael Pence'nin Birle?mi? Milletler taraf?ndan inanç özgürlükleriyle ilgili düzenlenen bir etkinlikte, Çin dahil baz? ülkelerle ilgili yapt??? aç?klamalar? de?erlendirdi.

  Geng, Çin hükümetinin vatanda?lar?n inanç özgürlü?ünü hukuk kurallar? do?rultusunda korudu?unu belirterek, Çin'de bütün etnik gruplara mensup insanlar?n inanç özgürlü?üne sahip oldu?unu söyledi.

  Sözcü, "Söz konusu Amerikal? politikac? gerçekten dini sorunlarla ilgileniyorsa, di?er ülkeleri ele?tirmek yerine ABD toplumundaki mevcut inanç özgürlü?ü ihlalleriyle yüzle?meli. Gallup Poll ve Pew Research Center taraf?ndan yap?lan anket sonucuna göre, ankete kat?lan Müslümanlardan yüzde 75'i, ABD toplumunda Müslümanlara ciddi ayr?mc?l?k yap?ld??? görü?üne sahip. Pence, kendine bu durumu nas?l de?i?tirebilece?ini sormal?." diye konu?tu.

  Öte yandan, ABD D??i?leri Bakanl???'n?n sitesinde yer alan aç?klamaya göre, ABD D??i?leri Bakan Yard?mc?s? John Sullivan bugün baz? ülkelerin BM daimi temsilcileri ve hükümet d??? ortaklar?yla "Xinjiang'daki ?nsan Haklar? Krizi" temal? bir seminer düzenleyecek.

  Geng, Çin'in kar?? ç?kmas?na ra?men, ABD'nin son zamanlarda, inanç özgürlü?ü ve insan haklar? bahanesiyle Çin'in Xinjiang politikas?n? defalarca karalad???n? ve Çin'in iç i?lerine müdahale etti?ini söyledi. BM Genel Kurulu s?ras?nda sözde Xinjiang sorununa ili?kin seminerin düzenlenmesinin önceki hatalar?n? daha da büyütece?ine i?aret eden Geng, Çin'in ABD'nin yanl?? aç?klamalar? ile eylemlerine kararl?l?kla kar?? ç?kt???n? vurgulad?.

  Geng ayr?ca, ABD'den semineri iptal etmesini, Xinjiang sorunu hakk?nda sorumsuz aç?klamalar yapmay? durdurmas?n? ve insan haklar? bahanesiyle Çin'in iç i?lerine müdahale etmeye son vermesini beklediklerini ifade etti.

  夺宝棋牌app 星力捕鱼游戏平台app| 利升棋牌首页| 金博棋牌下载| 易网棋牌首页| 达人斗棋牌app