• Haber

  Çin Xinjiang Kültürel ?leti?im Heyeti: Dünya'ya gerçek Xinjiang'? tan?taca??z

  09.09.2019

  Çin Xinjiang Kültürel ?leti?im Heyeti, 6-8 Eylül günlerinde Fransa'n?n ba?kenti Paris'te iki günlük ziyaret gerçekle?tirdi. Heyet, Fransa'daki çe?itli çevrelerle ileti?ime geçerek yerel topluma Xinjiang'daki gerçek olgular? aktard?.

  Heyet, s?ras?yla Fransa Müslüman Derne?i, Frans?z uzman ve akademisyenler ve bu ülkede ya?ayan Çinli göçmenlerle Xinjiang'daki etnik, dini, ekonomik ve sosyal kalk?nma projeleri üzerine kapsaml? ve detayl? bilgi payla??m?nda bulundu.

  Heyet ba?kanl???n? yürüten Çin Sosyal Bilimler Akademisi S?n?r Bölgeleri Ara?t?rma Enstitüsü Ba?kan? Xing Guangcheng, yapt??? konu?mada, heyetin bu ziyaretinin Fransa'daki siyasi, akademik, dini ve sosyal topluluklara Xinjiang'?n seslerini aktararak diyalog yoluyla Xinjiang'la ilgili yanl?? anlama ve önyarg?lar? ortadan kald?rmay? amaçlad???n? kaydetti:

  "Herkesin bizimle ayn? fikirde olmas?n? beklemiyoruz, ama bizi kötü niyetle karalayanlara kar?? kay?ts?z kalamay?z. Dünyaya gerçek Çin'i ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ni anlataca??z."

  Heyet, sohbet toplant?s?nda Xinjiang'?n tarihini ve geli?me durumunu Frans?z akademisyenlere tan?tarak onlarla Xinjiang'da terörle mücadele, a??r?c?l???n giderilmesi ve mesle?i e?itim merkezleriyle ilgili çal??malar gibi içerikleri ele ald?. Xinjiang'a gitmi? olan Frans?z yazar Sonia Bressler, Xinjiang'da bizzat gördü?ü manzarayla ilgili övgü dolu sözler söyledi:

  "Xinjiang'?n merkezi Urumçi'ye gittim, uzmanlar?m?z?n oraya gitmelerini tavsiye ediyorum. Oras? mükemmel bir yer. Hayallerimizin ötesinde çok farkl? bir yer. Urumçi modern bir ?ehir. Oradan Beijing'e giden h?zl? tren bile var. Xinjiang'da bir yanda güzel da? manzaralar?n? seyredebilirsiniz, di?er yanda da iyi korunmu? tarihi eserleri görebilirsiniz."

  Bressler, Xinjiang'dan Fransa'ya döndükten sonra ilgili kitaplar yay?mlam??t?. Ço?u Frans?z'?n Xinjiang'la ilgili bilgilerinin az ve eski oldu?unu hat?rlatan Bressler, Çin ve Fransa'n?n daha fazla benzer ziyaretlerle ileti?im içinde kalmas?n?n Frans?z toplumunun Xinjiang'la ilgili daha fazla bilgi edinmesine yard?m sa?layaca??na de?indi:

  "Böyle bir etkinlik ileti?im için çok gerekli. Frans?z uzman ve akademisyenler Xinjiang'la ilgili gerçek bilgileri edinmeliler ve bölgede ne ya?and???n? bilmeliler."

  Bressler'in önerileri, ileti?im etkinli?ine kat?lan birçok Frans?z uzmandan tam not ald?. Frans?z bankac? ve ekonomist Pascal Ordonneau, Çin'i, özellikle Xinjiang'? tan?tma faaliyetlerinin di?er taraflar yerine bizzat Çinliler taraf?ndan yap?lmas? gerekti?inin alt?n? çizdi.

  Çinli heyetin ziyaretinin Xinjiang'? tan?ma kap?s?n? açt???na dikkat çeken Fransa-Çin Dostluk Derne?i Ba?kan Yard?mc?s? Lyazid Benhami, ço?ulcu kültüre sahip olan Çin'i anlamak için Xinjiang'?n iyi tan?nmas? gerekti?ini söyledi.

  Heyet, ayr?ca Fransa'da ya?ayan Çinli göçmenlerin temsilcileriyle bir araya gelerek, onlara Xinjiang'?n istikrar? ve kalk?nma konular? hakk?nda kapsaml? bilgiler verdi.

  Çin Xinjiang Kültürel ?leti?im Heyeti Ba?kan? Xing Guangcheng, Paris ziyaretinin bitiminde yapt??? konu?mada, iki gün süren kültürel ileti?imde kendisinin Fransa'daki çe?itli çevrelerin Xinjiang'? tan?ma niyetlerini bizzat alg?lad???n? dile getirdi. Xing Guangcheng, dünyaya gerçek Xinjiang'?n tan?t?lmas? için ilgili diyalogun güçlendirilece?ini sözlerine ekledi:

  "Bir taraftan Çinli bilginler ve yetkililer yurt d???na gönderilir. Di?er taraftan Fransa dahil di?er ülkelerin uzmanlar? ülkemize davet edilerek, seminer ve ziyaret yoluyla gerçek Xinjiang'? tan?malar? sa?lanabilir."

  Ziyaretinin ilk dura?? olan Almanya'dan Fransa'ya geçen Çin Xinjiang Kültürel ?leti?im Heyeti daha sonra ?ngiltere'ye geçerek kültürel ileti?im faaliyetlerini sürdürecek.

  夺宝棋牌app 龙虎棋牌首页| 亲朋棋牌捕鱼首页| 679棋牌app下载下载| 91y捕鱼大师官网| 万博棋牌首页