• Genel Durum

    Enerji kaynaklar?n?n merkezi

    2018-12-05 Kaynak:China.com

    Xinjiang, zengin do?al kaynaklara sahiptir. Xinjiang'da ke?fedilen kömür ve petrol rezervi, Çin'deki toplam rezervlerinin üçte birini te?kil ediyor. Zengin do?al gaz rezervine de sahip olan Xinjiang, Çin'in kuzeybat?s?ndaki en büyük petrol üretim merkezi ve karadaki petrol arama çal??malar? için geni? ufuklara sahip yedek bölge konumundad?r. Xinjiang'da toplam yüzölçümü 740 bin kilometrekareyi bulan petrol ve do?al gaz havzalar?nda yakla??k 20 milyar 800 milyon ton petrol ve 1 milyar metreküp üzerinde do?al gaz bulundu?u tahmin ediliyor. Bu rakam, Çin'in kara k?sm?ndaki toplam petrol ve do?al gaz rezervinin yakla??k yüzde 30'unu te?kil ediyor. Dolay?s?yla Xinjiang, yerli ve yabanc? uzmanlar taraf?ndan Çin'in petrol sanayiinin “Umut Denizi” olarak adland?r?l?yor. Xinjiang'daki zengin do?al gaz kaynaklar?, geçd? Ekim ay?nda hizmete giren ve bat?daki do?al gaz? do?uya ta??yan boru hatt? arac?l????lf ülkenin do?usunda yer alan Shanghai ?ehri ve civar?ndaki bölgelere ula?t?r?l?yor.

    Xinjiang'?n kömür rezervi yakla??k 2 trilyon ton olup ülkenin toplam rezervinin yakla??k yüzde 40'?n? te?kil ediyor. Daban ?ehrinde kurulan rüzgar enerjisine dayal? deneme elektrik santrali, Çin'in rüzgar enerjisine dayal? en büyük elektrik santralidir.

    夺宝棋牌app 夺宝捕鱼官方| 经典棋牌平台| 百佳国际棋牌app| 金牛棋牌官网| 喜乐棋牌首页